Geodetické práce

Provádíme následující služby

 • Vyhotovení geometrických plánů
  • dělení pozemků
  • změna hranic pozemků
  • vyznačení budov
  • doplnění katastru o pozemek zjednodušené evidence
  • vyznačení rozsahu práva-věcná břemena

Geometrický plán je ve všech případech technickým podkladem pro případný zápis do katastru nemovitostí a neoddělitelnou součástí příslušné listiny (kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouva…), podle které má být proveden zápis do katastru nemovitostí. O zápis do katastru nemovitostí požádá vlastník parcely dotčené změnou. Do té doby je geometrický plán pouze uložen v technické dokumentaci katastrálního úřadu. Platnost vyhotoveného geometrického plánu není omezena, pokud nedojde na dotčených parcelách k jinému zápisu, který by způsobil nesoulad mezi údaji v katastru nemovitostí a dosavadním stavem ve výkazu výměr geometrického plánu.

 • Vytyčování v terénu neznatelných hranic pozemků
 • Vytyčování staveb před zahájením výstavby
 • Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu (např. pro projekty staveb)
 • Odborné konzultace a poradenství pro jednání na katastrálním úřadě a při pořizování všech zákonem stanovených dokladů pro zápis a vklad do katastru nemovitostí.

 

Komentáře nejsou povoleny.